نفقات جاریه

پرسش

باسلام.زوج منزل واثاث البیت تهیه کرده وکارشناسی انجام شده وبابت ناقص بودن اثاث البیت قاضی زوج ومحکوم کرده به پرداخت ماهیانه مبلغ چهارصدوپنجاه هزارتومن وبابت نفقه ماهی چهارصدهزارتومن که زوج دوباره لوازم وتکمیل کردوتقاضای کارشناسی مجددداده ومبلغ کارشناسی وواریزکردولی قاضی فیش واریزی وندیده وحکم داده که الزام به تمکین زوج بخاطره ناقص بودنه لوازم  وواریزنکردن مبلغ مجددبرای کارشناسی ردشده وزوج اعتراض کرده به رای وپرونده رفت دادگاه تجدیدنظرودوباره دادگاه تجدیدنظربخاطراینکه هزینه تجدیدنظرکمترواریزشده بوده ده روزوقت داده بودبه پرداخت که زوج توی اون ده روزاقدامی انجام نداده حالا برای زوج اجراییه صادرشده که مبلغ یازده ملیون بابت نفقات جاریه بایدبده.ممنون میشم راهنمایی بفرماییدکه آیامیتونم درخواست اعساربدم برای یازده ملیونه نفقات واینکه دوباره الزام به تمکین بایدبدم؟؟
باسپاس ازپاسخگوییتون

0
Pashaeei 9 ماه 102 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )