هبه زمین از سوی پدر بزرگ به نوه پسری

پرسش

با سلام

پدر بزرگم در زمان متولد شدنم قطعه زمینی را به من هبه نموده، پس از چند سال، پدرم مقداری از آن زمین را فروخته و در قسمت دیگر ساختمانی دو طبقه بنا نموده است، که طبقه همکف آن تا اسکلت اولیه آن را پدرم هزینه نموده و مابقی امورات را خودم هزینه کرده ام،حال در طبقه فوقانی آن ساکن میباشد، آیا این کار او صحیح است؟ آیا می توانند بگویند که این ملک متعلق به من نیست؟

0
Farzad 10 ماه 70 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )