همسرم درخواست مهریه نموده من معلم خرید خدمت با ماهی 650تا700هزار تومان حقوق در روستا کارمی کنم درآمد دیگری ندارم درخواست اعسار داده ام که من توان پرداخت ندارم دادگاه رای داده هرشش ماه یک سکه بدهم در صورتی که اگر8ماه کارکنم می شود5600000تومان وهزینه هایم در روستا مثل اجاره مسکن خوراک ورفت وآمد ماهیانه 850هزار تومان است وپس اندازی ندارم برای پرداخت مهریه طبق قانون چکار کنم واقعاً خانواده همسرم نیز می دانند که ندارم ممنون 5600000

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…
همسرم درخواست مهریه نموده من معلم خرید خدمت با ماهی 650تا700هزار تومان حقوق در روستا کارمی کنم درآمد دیگری ندارم درخواست اعسار داده ام که من توان پرداخت ندارم دادگاه رای داده هرشش ماه یک سکه بدهم در صورتی که اگر8ماه کارکنم می شود5600000تومان وهزینه هایم در روستا مثل اجاره مسکن خوراک ورفت وآمد ماهیانه 850هزار تومان است وپس اندازی ندارم برای پرداخت مهریه طبق قانون چکار کنم واقعاً خانواده همسرم نیز می دانند که ندارم ممنون

0
1344 5 ماه 53 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )