همسرم دوماه است ازخانه فرارکرده وفرزندپسر۱۳ساله مان راباخودب

پرسش

همسرم دوماه است ازخانه فرارکرده وفرزندپسر۱۳ساله مان راباخودبرده وهیچ اطلاعی ازمکانش نمیدهد،خانه همه فامیلاش رورفتم،کسی ازمحل سکونتش خبرندارد،لازم بذکراست حتی فرزندم راثبت نام مدرسه نکرده،بحث اصلی سراین بودکه من گوشی ایشون راچک نمده،وت وعکس مشکوک دیدم،همچنین ایشان یکروزقبل نزدپزشک غیرقانونی،که مخصوص کورتاژاست رفته بودوبه من گفت برازخم رحم رفتم،درصورتیکه،فوق تخصص زنان رفتم گفت،اصلارحم ربط به بخیه ندارد،ایشان الان تقاضایه مهرکردن،من چکارمیتوانم بکنم

0
ebramtatles 3 ماه 129 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse