همسرم قبل ازدواج وسواس  شدید داشته ومن نمیدانستم ایا میشود ب

پرسش

همسرم قبل ازدواج وسواس  شدید داشته ومن نمیدانستم ایا میشود برای ندادن مهریه اقدام کرد؟

0
مهدی 2 سال 167 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )