هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری حوزه قضایی شهرستان در کجا ت

پرسش

هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری حوزه قضایی شهرستان در کجا تشکیل می شود

0
علی 11 ماه 73 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )