وستان بچه محل ودر خواست ارائه شماره کارتم به ایشان جهت واریز

پرسش

وستان بچه محل ودر خواست ارائه شماره کارتم به ایشان جهت واریز وجه بنام ایشان اقدام کردم حدودا ۴میلیون و هشتصد هزارتومان به حساب من واریز شد ودر همان زمان واریز بنده کارت را در اختیارشان گذاشته و مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان را ایشان خرید کردند سه میلیون تومان را هم بنده پایا به حساب دیگری کرده و صبح روز بعد نقدا از بانک گرفته و تحویل ایشان دادم بعد از گذشت مدتی هنگام کار با کارتم متوجه انسداد حساب و وجود دو نامه از آگاهی شبستر و بوشهر شد ه ام چه کنم…..

0
Mojtaba13262000 2 هفته 9 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse