پدرشوهر بنده ۷ سال پیش با خانمی ازدواج کرده مهری

پرسش

پدرشوهر بنده ۷ سال پیش با خانمی ازدواج کرده مهریه این خانم ۱۰۰ عدد سکه میباشد پدرشوهرم در زمان حیات ۳ دانگ از منزل خودش را به نام همسرم کرده و این خانم بعد از فوت پدرشوهرم ۲ سال در این خانه بدون دادن اجرت المثل زندگی کرده الان این خانم منزل را توقیف کرده اما بنده دیشب دسته چک پدرشوهرم را پیدا کرده که دیدم مهریه این خانم را به صورت اقساطی بهشون میداده الان ما با این دسته چک که رو ته چکها یادداشت و امضا هست میتوانیم دفاع حقوقی کنیم؟

0
هدیه 9 ماه 204 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )