پدرم در سال ۷۲ زمینی خریده که بعدا برای پروانه ساخت اقدام کرده وشهرداری نامه داده که ملک متعلق به شهرداری هس حالا هم فروشنده وهم خریدار فوت کردند ایا وراث خریدار میتوانند به وراث فروشنده شکایت کنند برای ابطال معامله به جهت مستحق الغیر در امدن مبیع….ایا نتیجه ای میگیریم؟ممنون

پرسش
0
امید 10 ماه 77 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )