پدرم در سال 70 با ارائه درخواستی به شهرداری، که این درخواست

پرسش

پدرم در سال 70 با ارائه درخواستی به شهرداری، که این درخواست موجود است، بیان رد حاضر است برای افزایش پارک محله زمینی را تقدیم کند، شهرداری در سالهای اخیر با تخریب پارک، این زمین را به عنوان زمین هبه شده به خودش تلقی کرده و ان را به نهاد دولتی دیگری یرای ساخت اداره داده است؟ ایا شهرداری میتوانست برخلاف خواسته ی پدر که زمین را برای پارک تقدیم کرد آن را به نهاد دولتی دیگری برای ساخت اداره واگذار کند؟ و اکنون که اینکار را کرده میتوان زمین یا معادل پولی ان را پس گرفت

0
پیام 1 سال 122 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )