پدر 8 فرزند دارد(4 پسر 4 دختر) در سال 83 فقط 2 پسر اخر

پرسش

سلام
پدر 8 فرزند دارد(4 پسر 4 دختر) در سال 83 فقط 2 پسر اخری مجرد هستن.پدر وصیت میکند ک در صورت فوت ایشان و مجرد بودن دو پسر کوچک به عنوان کمک هزینه ازدواج به هر کدام از پسران مجرد 2 دانگ از خانه و 2 دانگ هم ب همسر برسد (وصیت نامه دست نویس با اثر انگشت پدر و امضای پسر بزرگ خانواده)
بعد از ان وصیت دیگری نوشته نمیشود. سال 96 پدر فوت میکند در حالی که یکی از پسر ها ازدواج کرده ولی اخری هنوز محرد است.
سوال: ایا حال ک یک از 2 پسر ازدواج کرده و دیگری مجرد است وصیت نامه اعتبار دارد؟ یعنی میتوان با استفاده از ان 2 دنگ از خانه را برای همسر و 2 دنگ برای پسر مجرد درخواست کرد؟

با تشکر

0
hamed03 2 سال 104 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )