پدر76 ساله ام با فوت مادرم قصد ازدواج مجدد با دختري 45 ساله

پرسش

پدر76 ساله ام با فوت مادرم قصد ازدواج مجدد با دختري 45 ساله از يكي از روستاها را داشته و بدون گرفتن جهيزيه قصد دادن يك دانگ از خانه مسكوني را دارد فقط به شرطي كه تا زمان حيات اين خانم در كنارش باشد. چگونه مي شود اين شرط را به نحوي در عقدنامه گنجاند كه بعد از عقد اين خانم كلاهبرداري و درخواست مهريه را نكند؟

0
ب- الف 3 ماه 88 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse