پسرم پشت فرمون نشسته

پرسش

پسرم پشت فرمون نشسته به یه ماشن در پارک زده و اون هاهم به حل اختلاف شکایت کردند و عکس از پسرم  هم دارند اگر اونا رضایت بدند مدعی العموم وارد پرونده می شود لطفا پیام بدید

0
Masood Hormozi 10 ماه 28 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )