چنانچه قطعه زمینی جهت تحدید حدود اگهی تحدید اختصاصی انجام و

پرسش

چنانچه قطعه زمینی جهت تحدید حدود اگهی تحدید اختصاصی انجام و روز معین نماینده و نقشه بردار تشریف بیاورند ولی چون یکطرف زمین کوچه هست بعلت محصورنبودن صورتجلسه تحدید رو ننوشته و مجددا تکرار نمودند و اهالی کوچه هم مانع محصور نمودن هستند چکارکنیم که از بلا تکلیفی نجات پیدا کنیم سه طرف زمین محصور است

0
majid 2 سال 153 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )