چهار صدم دیه کامل بابت دو دامیه چپ دهان و سه دینار بابت کبود

پرسش

چهار صدم دیه کامل بابت دو دامیه چپ دهان و سه دینار بابت کبودی و یک دهم بابت تورم لب بالا معادل چقدر است؟

0
Iman 10 ماه 112 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )