چه دادخواست طرح میشود غیر از اثبات بیع قول نامهای داریم..

پرسش

چه دادخواست طرح میشود غیر از اثبات بیع

قول نامهای داریم…… فروشنده. زهرا خریدار اکرم…… مورد معامله ۳ دانگ یک واحد
طبق توافق خانه مسکونی نصف واحد طبقه مالک زهرا… به مبلغ ارثیه پدری از فروش خانه پدری که سهم الارث پدری اینجانب اکرم به مبلغ ۵۰ میلیون تومان در سال ۹۰ از شرکت نفت….. واریز به حساب زهرا برای…. خرید خانه پنج واحدی مسکونی به مبلغ پانصد میلیون در سال ۹۰ که سهم هر پسر ۱۰۰ میلیون و سهم هر دختر ۵۰ میلیون تومان و ۱۰۰ میلیون تومان سهم برادر از مبلغ خرید خانه پنج واحدی خارج شد……و با سیصد میلیون پول وارثان و پول وام مسکن و رهن جمعا ۵۰۰میلیون خرید خانه پنج واحدی و اقسا ط وام به عهده وارثان و ازطرف زهرا مالک ۵ واحد..با.شرایطی سنداصلی پنج واحدی بنام زهرا به تفکیک سند پنج واحدی بنام وارثان خریداری شد….. و به دلایلی اکرم سند طبقه پنجم را که ۴سال بنام اکرم بود…. به نام زهرا انتقال داد و زهرا سهم الارث پدری اکرم را نداد….. وبعد فروشنده زهرا ۳ دانگ واحد به خاطر مبلغ ارثیه سال ۹۰ به خانم اکرم فروخته است…. و هر واحد در سال ۹۰.. ۱۰۰ خریداری شده است و خانم زهرا هیچ طلبی از ۳ دانگ واحد ندارد… اکرم… اثبات وقوع بیع وفک رهن و التزام تنظیم سند داده…. متاسفانه رای بدوی به خاطر اینکه اجازه بانک را نگرفتیم حکم عدم دعوای مطروحه صادرشد.و.. در تجدید نظر نتوتستیم اعتراض کنیم و رای بدوی قطعی شد …و به ضرر اکرم شد.. .گفتم اقای وکیل با این توافق و قول نامه می توان دادخواست دیگری طرح کرد برای اکرم….. تا حق خود را بگیرد…..اقای وکیل کمکم کنید… حقمان ضایع شده…نمی دونم چکار کنم….خواهش میکنم بنده خدا را راهنمایی کنید.. سپاس فراوان…دادخواستی برای اکرم بیان کنید.

0
09364423563 2 سال 193 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )