چک قرص الحسنه موسسه مهر

پرسش

سلام.مادونفرضامن چک قرض الحسنه موسسه مهر شدیم به مبلغ 850میلیون تومان شاکی دراظهاراتش گفته من ضامن دوم رومیشناسم وچک روازاون گرفتم اول ازهر3نفرمون باضافه صادرکننده چک که متواریه شکایت کردولی بعازچندماه به ضامن دوم که گفته بود من اورا میشناسم وازاوچک روگرفتم رضایت داده وازمن ضامن اول شکایت کرده وتنهامغازه ام که برای امرارومعاش خانواده ام هست روتوقیف کرده قاضی بدون توجه به شکایت شاکی که گفته من ضامن اول رومیشناسم رای برعلیه من که ضامن اول هستم داده بدون اینکه ازماصل منشا دین روبخواهد ایا من که ضامن اولم میتوانم عدله ای برای نقص رای داشته باشم؟لطفاراهنماییم کنیی.متشکرم

0
Mahdi1967 10 ماه 65 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )