چگونه ازشوهری که هنگام عصبانی

پرسش

چگونه ازشوهری که هنگام عصبانیت هرکاری میکند اعم از ریختن غذاوشکستن چیزها وکتک شدید زن تعهد بگیریم این.کار رانکند چون واقعا اینگونه زندگی کردن که حتی ازترس عصبانبت جرات حرف زدن نداری زجر اور است.

0
ا 2 سال 130 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )