چگونه شکایت از کارشناسی بیمه آتش سوزی

پرسش

در صورت اختلاف با بیمه گر در خصوص کارشناسی بیمه آتش سوزی سریع ترین اقدام .و قانونی ترین اقدام چه باید کرد.

0
امیر مسعود 5 ماه 48 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )