کارگر شرکت هستم .مطالبات معوق حقوق و دستمزد و سنوات بنده50 م

پرسش

کارگر شرکت هستم .مطالبات معوق حقوق و دستمزد و سنوات بنده50 میلیون میباشد.شرکت مشکل مالی دارد ونمیتواند پرداخت کند .شکایت کردم و خواستم توقیف اموال بگیرم اما همه اموال شرکت زودتر توقیف بانک شده است. در صورت ورشکستگی شرکت ایا مطالبات ارجهیت با بانک است یا ما کارگران ؟ یعنی بانک چون زودتر توقیف اموال کرده است به ما کارگران چیزی نمیرسد؟

0
مهدی 2 سال 180 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )