کوتاه کردن قرارداد

پرسش

در محل کاری که از اسفند ۹۵ در آن مشغول هستم از ابتدای فروردین ماه تغییر رییس مجموعه واحد من تحت عنوان تعدادی نیروی مازاد،به سبب نبود بودجه ولی به دلیل مشکلات فردی  بیم من و سرپرست میانی که بعضا از عدم رعایت کامل قانون توسط خود سرپرست بوده است و با جلب نظر مدیر جدید مجموعه قرارداد پنج نفر را از جمله من را چهارماهه تا انتهای تیرماه امسال تنظیم کردند و من هم امضاکردم.موارد مورد اختلاف بین من و ایشان که نهایتا منجر به چنین تصمیمی شده است به اطلاع رییس جدید رسید، لیکن ایشان به اعتماد به سرپرستان و حرفهای ایشان اذعان کردند. آیا امکان شکایت از مجموعه به این دلیل وجود دارد؟ از خود سرپرست میانی به دلیلی مسائل قانونی رعایت نشده توسط ایشان و یا ادعاهای ایشان در مورد من که منجر ب چنین تصمیمی شده چی ؟شانس چقدر است؟

0
من 11 ماه 88 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )