کیفری

پرسش

سلام همسایه دیواری خطرناک احداث نموده کارشناس فنی شهرداری هم تعهد نموده که دیوار غیره مجازوخطرناک می باشد آیا قانونا حکم به تخریب آن می دهد

0
محمد1353xz 5 ماه 20 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )