97/09/05یک ماشین خریدم که در قولنامه دستی نوشته دور رنگ

پرسش

سلام97/09/05یک ماشین خریدم که در قولنامه دستی نوشته دور رنگ وبدون تصادف وعقب جلو پلمپ
حال اقدام به فروش کردم بیعانه ھم گرفتم اما معاملم به ھم خورد به خاطر ھمین دلیل ضربه شاسی .ضمن اینکه از ھمان روزھای ابتدایی که متوجه
شدم با پیامک به اطلاع فروشنده رسوندم که ایشون با چرب زبونی ھی من ومعطل میکرد.اما به طور رسمی در مورخه 97/11/16 اظھار نامه زدم
الان که میخوام شکایت کنم فروشندم میگه تو یکبار اقدام به فروش کردی وماشین وبالاتر فروختی .اگر ماشین مشکل داشت چرا ھمان موقع فسخ
نکردی ؟چرا اقدام به فروش کردی با اینکه میدانستی ماشین تمام رنگ وشاسی ھا خورده …نباید برای موتور ماشین قطعه میخریدی الان دیگه نمی
تونی فسخ کنی.
میخواستم بدونم این دلایل میتونه ادله کافی باشه برای فرار از فسخ باشه؟
واینکه آیا میتوان در یک دادخواست ھم درخواست فسخ داد و ارش؟یعنی نوشت در صورت امکان درخواست فسخ ودرغیر اینصورت تقاضای
دریافت ارش دارم؟

0
شهرام 1 سال 131 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )